Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. Optima Forma Groep BV, hierna te noemen OFG, rechtsgeldig vertegenwoordiger van haar labels Optima Forma Groep, Teamg, Florade en Keurmerk Gezinsvervangende Jeugdzorg, is een besloten vennootschap die brede dienstverlening biedt aan kleinschalige (jeugd)zorgondernemingen.

2. Onder OFG wordt tevens begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers.

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van OFG en OFG de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals gedefinieerd in deze Algemene Voorwaarden

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen OFG en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door OFG en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het bieden van brede ondersteuning aan kleinschalige jeugdzorgondernemingen, alsmede alle andere door OFG ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.optimaformagroep.nlen die van haar labels: www.teamg.nl , www.florade.nl , en www.kgvj.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, door OFG gesloten overeenkomsten, verrichte Diensten en alle overige door OFG verrichte handelingen.

2. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.

3. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met OFG overeengekomen.

4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden.

5.Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaardennietig is of vernietig wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. OFG zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doelen de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 De Overeenkomst

1. Elk aanbod van OFG is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2. De Overeenkomst komt tot stand indien beide partijen het contract ondertekenen of wanneer Opdrachtgever een opdrachtbevestiging ontvangt van OFG.

3. De Overeenkomst wordt door OFG aangegaan voor één jaar tenzij anders is overeengekomen in de desbetreffende (deel)overeenkomst.

4. Als Team geen bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. OFG kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door Opdrachtgever aan OFG verstrekte informatie en wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

6. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op het contract of de opdrachtbevestiging dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij OFG deze schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. OFG zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

2. OFG bepaalt op welke wijze en met welke middelen de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van OFG bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de Overeenkomst.

3. OFG heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Bij het inschakelen van derden zal OFG de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komenvoor rekening van Opdrachtgever, en zullen door OFG separaat of opgenomen in de overeengekomen vergoeding worden doorbelast aan Opdrachtgever.

5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan OFG aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan OFG worden verstrekt. Indien de voorde uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan OFG zijn verstrekt, heeft OFG het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schortenen/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de als dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Opdrachtgeverstaat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan OFG verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat OFG zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

8. Indien voorde uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever OFG hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. OFG dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Einde van de Overeenkomst

1. Indien OFG en Opdrachtgever een Overeenkomst voorbepaalde tijd zijn aangegaan zal deze telkens voor 1 jaar worden verlengd, behoudens opzegging per aangetekend schrijven door de Opdrachtgever aan OFG tenminste 3 maanden voor afloop van de Overeenkomst, mits de opdrachtgever dan niet in gebreke is krachtens de Overeenkomst en de Opdrachtgever de op dat tijdstip geldende Overeenkomst (stilzwijgend of schriftelijk) aanvaardt voor deze verlengingsperiode.

2. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden, kan zij niet vóór afloop van die tijd of vóór afronding van die werkzaamheden beëindigd worden, behoudens het hierna in artikel 7 bepaalde.

3. Opzegging dient schriftelijk te geschieden per aangetekend schrijven of per deurwaardersexploot met vermelding van de reden op grond waarvan wordt opgezegd.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indientijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen OFG en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte geldende oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van OFG op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomsttussen OFG en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. OFG is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat OFG goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

2. Voorts is OFG bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat OFG niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen OFG en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen.

4. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is OFG gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. Indien voorde uitvoering van de Overeenkomst een termijn is overeengekomen en deze termijn wordt overschreden, dan is Opdrachtgever gehouden OFG eerst schriftelijk in gebreke te stellen, zoals genoemd in artikel4.8. Indien OFG na deze ingebrekestelling binnen een redelijke termijn geenuitvoering geeft aan de Overeenkomst, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden.

6. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven -ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het OFG vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan welde Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van OFG op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Annulering

1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van het contract of ontvangst van de opdrachtbevestiging is niet mogelijk.

2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door OFG.

3. Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht.

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling

1. Elk aanbod van OFG is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2. Alle door OFG gecommuniceerde bedragen zijn in euro (€)en exclusief BTW, tenzij expliciet anders aangegeven.

3. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan OFG mede te delen.

4. OFG heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

5. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.

6. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen. Gedurende deze 14 dagen kunnen de Diensten al geleverd worden.

7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere in gebreke stelling is vereist. In geval van betalingsverzuimdoor Opdrachtgever is OFG gerechtigd alle ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Opdrachtgever schadeplichtig kan worden. De gevolgen van niet tijdige betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8. In geval van betalingsverzuim is Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd over openstaande vorderingen van OFG, waarbij een gedeelte van de maand als volle maand moet worden gerekend.

9. Indien OFG besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

10. OFG is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever een redelijke voorschotbetaling te verlangen. Opdrachtgever is gehouden aan dat verlangen te voldoen. Indien Opdrachtgever nalaat (tijdig) aan dat verlangen te voldoen, is OFG bevoegd, onverminderd de overige rechten, de (verdere)uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al het geen Opdrachtgever aan OFG uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, direct opeisbaar.

11. Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen Opdrachtgever aan OFG verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van OFG bepalend zijn, tenzij door Opdrachtgever schriftelijk tegenbewijs wordt geleverd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

2. OFG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op haar Website en de schade die daaruit voortvloeit.

3. OFG is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

4. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de Diensten van OFG.

5. OFG is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schadedoor bedrijfsstagnatie.

6. OFG is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt doorovermacht als bedoeld in artikel 11.

7. De Opdrachtgever vrijwaart OFG voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verbandhouden met de Diensten.

8. Indien OFG aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekort schieten van de verplichtingen van OFG met betrekking tot haar Diensten.

9. De aansprakelijkheid van OFG is beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag van maximaal de laatste drie maanden.

10. OFG is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperk en/of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

11. Alle aanspraken van de Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van OFG vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij OFG binnen een redelijke termijn, nadat de Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van OFG.

13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht

1. Indien de tekortkoming in artikel 10 het gevolg is van overmacht, zal OFG niet aansprakelijk zijn voor schade. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, buiten wil of toedoen van OFG, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van OFG zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van OFG of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, ziekte uitbraken/pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

4. Indien de overmacht langer dan drie maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal OFG overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die OFG heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 12 Uitsluiting garanties

1. OFG sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, integriteit en juistheid van haar Diensten, tenzij anders is bepaald in deze Algemene voorwaarden.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid van gegevens

1.Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. OFG kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

2. Partijen zijn gehouden om de uit artikel 13.1 voortvloeiende verplichtingen eveneens op te leggen aan de door hen ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

3. OFG kan verzamelde en geanonimiseerde data, informatie en gegevens gebruiken voor statistische- en marketingdoeleinden.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

1. OFG behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

2. De rechten met betrekking tot alle producten die door OFG in het kader van de Overeenkomst worden gebruikt – waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d. – of die het resultaatzijn van de door OFG krachtens de Overeenkomst verrichte werkzaamheden – waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. – berusten uitsluitend bij OFG, voor zover die rechten niet(tevens) aan derden toekomen.

3. Alle door OFG geleverde zaken blijven eigendom van OFG en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst. De hiervoor genoemde gegevens mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van OFG worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 15 Klachtenregeling

1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan contact@optimaformagroep.nl of telefonisch te melden via het centrale telefoonnummer vermeld op de website van OFG.

2.Opdrachtgever is gehouden klachten met betrekking tot de door OFG verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan OFG kenbaar te maken binnen veertien (14) dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te klagen, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.

3.Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens klachten als in artikel 15.2 bedoeld.

4. Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van OFG terecht klaagt, is OFG bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te restitueren zonder verdere uitvoering aan de Overeenkomst te geven.

Artikel 16 Identiteit

1. Optima Forma Groep is bij de KvK geregistreerd onder nummer 72758082 en draagt btw-identificatienummer NL859226232.

2. OFG is per e-mail en telefonisch te bereiken op basis van de contactgegevens vermeld op de website van OFG.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen OFG en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen OFG en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Den Haag.

Artikel 18 Bijzondere bepalingen

In het geval deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst /Opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, geldt hetgeen in de Overeenkomst/Opdrachtbevestiging is bepaald.

Artikel 19 Wijziging van de Algemene voorwaarden

1. Deze Algemene voorwaarden kunnen door OFG worden herzien en gewijzigd.

2. OFG is gerechtigd om de Overeenkomst in die zin eenzijdig te wijzigen, dat daarop de meest recente versie van de Algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard. Opdrachtgever verklaart zich door aanvaarding van deze Algemene voorwaarden meteen dergelijke wijziging akkoord.

3. OFG informeert Opdrachtgever schriftelijk over een wijziging van de Algemene voorwaarden.

4. De wijzigingen treden 1 maand na deze kennisgeving, of opeen latere datum als dit in de kennisgeving vermeld is, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast.

5. In het geval dat de wijziging van de Algemene voorwaarden leidt tot een wezenlijke wijziging van de Overeenkomst dan heeft Opdrachtgever de bevoegdheid om tot de dag waarop de wijziging in werking treedt de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 20 Slotbepalingen

1. Deze Algemene voorwaarden zijn te allen tijde opvraagbaar middels verzoek aan OFG. De actuele contactgegevens staan op de website van OFG.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing per 1 december 2021.